För att möta det nya lagkravet har Fondbolagens förening tillsammans med branschen beslutat om en ny standard för hållbarhetsinformation som alla medlemsbolag ska följa. Därför uppdaterar vi nu fondernas informationsbroschyrer med ny information om hållbarhetsarbetet i enlighet med den nya standarden.

Den nya standarden för hur hållbarhetsarbetet ska presenteras för respektive fond i informationsbroschyren syftar till att göra det enklare för dig som kund att kunna jämföra hållbarhetsarbetet i olika fonder, både inom ett fondbolag och i jämförelse med andra fondbolag.

Den information som nu ska finnas i respektive informationsbroschyr ska beskriva:

  • Om hållbarhetsaspekter beaktas vid förvaltningen av fonden, det ska även framgå om förvaltaren inte beaktar några hållbarhetsaspekter.
  • Vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen och val av företag som fonden investerar i, däribland miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
  • Den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet.
  • Till årsrapporten kommer även en uppföljning av hållbarhetsarbetet, det vill säga en bedömning av vilket resultat hållbarhetsarbetet fått i praktiken under året. Exempel på sådana resultat är att en förvaltare röstat på ett visst sätt på en bolagsstämma, fört diskussioner med ledningen i ett företag eller uteslutit en viss investering av hållbarhetsskäl.

Information om hur hållbarhetsarbetet ser ut i just din fond finns att läsa i informationsbroschyren som finns tillgänglig på respektive fonds webbsida på swedbankrobur.se

Fonder och kurser

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet i fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se