1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkoren ) gäller för denna webbplats (www.mjobackssparbank.se) som innehas av Mjöbäcks Sparbank, Box 4025, SE-512 60 Överlida, Sverige, organisationsnummer 565000-6520 (Mjöbäcks Sparbank).

Genom att gå in på Mjöbäcks Sparbanks webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. De produkter och tjänster som nämns på denna webbplats omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive produkter och tjänster.

2. Viktig information för kunder utanför Sverige
Sparbankens webbplats vänder sig inte till personer, som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller där de är medborgare från att ta del av informationen på en sådan webbplats. Personer som är förbjudna att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds vänligen lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA.

Om Sparbanken anser att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland eller i något annat land, kommer Sparbanken inte att tillhandahålla tjänster eller produkter till den personen.

3. Finansiella instrument
Sparbanken kan ha eller ha haft, eller kan komma att få innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via webbplatsen.

4. Ansvarsbegränsning
Informationen på Sparbankens webbplats härrör från källor som Sparbanken bedömmer vara tillförlitliga. Sparbanken eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kankomma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Sparbanken garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Användning av informationen på webbplats sker på användarens egen risk. Sparbanken ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

5. Upphovsrätt och varumärken
Sparbanken- eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Sparbankens webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Sparbanken får lagra, sprida och publicera materialet.

6. Länkning m.m.
Alla länkar till Sparbankens webbplats ska öppnas i separat fönster. För nämare information om hur man länkar till Sparbankens webbplats, se länkning till Sparbankens webbplats nedan.

Länkning till Mjöbäcks Sparbanks webbplats

Vid länkning från Sparbankens webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Sparbanken.

Om Sparbanken tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats innebär en sådan länk inte en rekommendation eller garanti från Sparbankens sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Sparbanken är inte ansvarig för innehållet på, användning av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Sparbanken har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

7. Information enligt GDPR, behandling av personuppgifter

Sparbanken behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan och intresseanmälan, vid användning av Sparbankens kanaler (t ex internet- och mobilbanken) och webbplats samt när avtal ingås eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning). När bankärenden utförs via telefon eller rörlig bild behandlas personuppgifter även genom inspelning.
I samband med att en kundrelation inleds och vid vissa internationella betalningar kontrollerar Sparbanken enligt lag personuppgifter mot sanktionslistor för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna behandlas för att hantera och fullgöra avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Sparbanken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t ex i riskberäkningsmodeller som banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Om inte direktreklamspärr begärts kan Sparbanken också använda uppgifterna för marknadsföring, t ex för att kunna ge kunder personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster inom Sparbanken baserat på kundens befintliga produkter, förändringar i kundens produktengagemang, beteende och rörelsemönster i Sparbankens kanaler m.m. Vid marknadsföring kan Sparbanken även komma att kontakta kunder via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.

För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av Sparbanker samt andra företag som Sparbanken samarbetar med, t ex kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav samt Bankgirocentralen och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I vissa fall är Sparbanken också skyldig att lämna uppgifter till myndigheter, t ex till Skatteverket, Finansinspektionen och Försäkringskassan.

Om du vill veta vilka uppgifter Sparbanken behandlar om dig kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till Sparbanken, som är personuppgiftsansvarig, på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Sparbanken eller om du vill att Sparbanken ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.

8. Cookies
Mjöbäcks Sparbanks webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, s k persistenta cookies, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Swedbank använder persistenta cookies för att följa besökarnas navigering på webbplatsen och för att samla in statistik.

Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. För att kunna använda Mjöbäcks Sparbanks internetbank och Sparbankens övriga tjänster på Internet måste besökaren tillåta användningen av sessionscookies. Sessionscookies används för att besökaren ska kunna utföra sina bankärenden och försvinner när man loggar ut eller stänger webbläsaren.

Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar. Besökaren kan neka användning av persistenta cookies utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Om besökaren nekar användningen av sessionscookies medför det att besökaren inte kan utföra sina bankärenden på webbplatsen.

9. Tillämpa lag
Webbplatsen och dess Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anlending av webbplatsenoch dessa Användarvillkor ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.