Fonderna är båda så kallade fond-i-fonder vilket innebär att de huvudsakligen investerar i andra fonder. Skillnaden är att Bas Solid huvudsakligen investerar i fonder förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB medan Premium Trygg till stor del investerar i fonder förvaltade av externa fondbolag.

Premium Trygg har en absolutavkastande målsättning vilket innebär att den strävar efter att, oavsett marknadsförutsättningarna, begränsa risken för negativ värdeutveckling. Målsättningen i Bas Solid är till skillnad från Premium Trygg relativavkastande vilket innebär fondens avkastning ställs i relation till ett jämförelseindex. Bas Solid har även möjlighet att placera en något större andel av tillgångarna i fonder med exponering mot aktiemarknaderna vilket kan vara positivt ur ett avkastningsperspektiv, men även innebära något högre risk. Bas Solid har dock samma riskklass och förvaltningsavgift som Premium Trygg.

  • Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 22 maj före klockan 15.30.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 22 maj klockan 15.30 behandlas inte förrän måndagen den 28 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 28 maj öppnas Bas Solid för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Premium Trygg före den 22 maj kommer dina andelar i fonden att föras över till Bas Solid.
  • Eventuella månadsöverföringar i Premium Trygg ställs automatiskt om till Bas Solid.

Mer information om sammanläggningen finns i kundbreven nedan.

Kundbrev - Premium Trygg (pdf)

Kundbrev - Bas Solid (pdf)